Analizy w systemach GIS

Systemy Informacji Geograficznej (ang. GIS – Geographic Information System), oparte na technikach komputerowych, umożliwiają gromadzenie, analizowanie, udostępnianie i prezentację danych przestrzennych. Oferujemy wykonanie następujących usług opierających się o programy GIS:
•    budowa map wielkoskalowych,
•    konwersje danych raster/wektor,
•    interpolacja danych punktowych,
•    konwersja danych pomiędzy systemami CAD i GIS,
•    przetwarzanie danych o infrastrukturze technicznej terenu,
•    wizualizacja na mapach zjawisk zachodzących w krajobrazie,
•    analizy przestrzenne badające zależności obiektów i zjawisk,
•    generowanie cyfrowego modelu terenu (DTM) w technice 2D i 3D,
•    transformacja współrzędnych pomiędzy różnymi układami odniesienia,
•    rejestracja zeskanowanych map rastrowych oraz zdjęć lotniczych i satelitarnych,
•    analiza modelowania i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz kartowania biotopów,
•    integracja baz danych pochodzących z różnych źródeł (zdjęć lotniczych i satelitarnych, map analogowych i numerycznych).

Posiadamy interdyscyplinarną wiedzę oraz duże doświadczenie poparte wieloletnią praktyką w obsłudze programów komputerowych z kategorii GIS i CAD. Opracowujemy mapy oraz przeprowadzamy analizy przestrzenne zarówno dla inwestorów, jak i firm konsultingowych. Wyniki pracy przedstawiamy w formacie cyfrowym i analogowym.

.