Audyt i outsourcing środowiskowy

Liczne zmiany w aktach prawnych z zakresu ochrony środowiska i trudności w ich interpretacji mogą skutkować niewywiązywaniem się przedsiębiorstw z wymaganych prawnie obowiązków. W ramach usługi zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie wykonujemy ocenę firmy pod kątem spełniania aktualnych wymagań formalno – prawnych z zakresu ochrony środowiska. Podczas audytu środowiskowego kompleksowo analizowana jest działalność zakładu, w szczególności z zakresu emisji gazów i pyłów do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Dokumentem podsumowującym audyt jest raport o stanie przestrzegania obowiązków środowiskowych w przedsiębiorstwie, definiujący zalecane działania zapobiegawcze i naprawcze w przypadku wystąpienia uchybień.

W ramach obsługi środowiskowej firm oferujemy naliczanie bieżących i zaległych opłat za korzystanie ze środowiska. Obowiązek sprawozdawczy, w postaci przekazywania do Urzędu Marszałkowskiego wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy, nakłada ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

Do korzystania ze środowiska przez podmioty gospodarcze zalicza się:
•    wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
•    wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
•    składowanie odpadów,
•    pobór wód.

Powierzenie przez Państwa audytu zobowiązań z zakresu ochrony środowiska Naszej firmie gwarantuje oszczędność czasu i uniknięcie dotkliwych kar za niespełnianie obowiązków ciążących na przedsiębiorstwach korzystających ze środowiska. W ramach stałej obsługi firmy pomożemy także w prowadzeniu ewidencji odpadów oraz sporządzimy wymagane dokumentacje dla uzyskania niezbędnych pozwoleń (np. na wytwarzanie, zbieranie, transport czy odzysk odpadów).

.