Pozwolenia zintegrowane (IPPC)

Pozwolenie zintegrowane (ang. IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) jest pewnego rodzaju licencją na prowadzenie instalacji, wydawaną po ustaleniu szczegółowych warunków względem środowiska oraz spełnieniu wymagań technicznych określonych jako najlepsze dostępne techniki (ang. BAT – Best Advanced Techniques). Przez pojęcie najlepszych dostępnych technik rozumiane są działania zapobiegające (lub minimalizujące) powstawanie zanieczyszczeń, których zastosowanie jest zarówno efektywne, jak i uzasadnione ekonomicznie. W pozwoleniu określona jest także m.in. rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw.

Konieczność uzyskania pozwolenia zintegrowanego dotyczy przeważnie dużych instalacji przemysłowych:
•    elektrowni i ciepłowni,
•    instalacji do przetwórstwa metali,
•    cementowni, hut szkła, zakładów ceramicznych,
•    zakładów chemicznych (produkty chemii organicznej i nieorganicznej, farmaceutyki, tworzywa sztuczne),
•    składowisk i spalarni odpadów,
•    papierni, garbarni,
•    rzeźni i instalacji do intensywnej hodowli zwierząt,
•    instalacji przemysłu spożywczego.

Opracowując wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego korzystamy z wytycznych oraz wskazówek metodycznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Środowiska. W opracowaniu poddajemy jednoczesnej ocenie metody zapobiegania emisjom do środowiska (stosowane techniki i sposób działania instalacji), a także metody zapobiegania awariom przemysłowym.

.