Prognoza oddziaływania na środowisko (POŚ)

Prognoza oddziaływania na środowisko (POŚ) jest opracowaniem, zawierającym informacje o stanie środowiska, w którym szczególny nacisk położony jest na definiowanie istniejących (bądź przewidywanych) problemów związanych z obszarowymi formami ochrony przyrody. W zależności od skali projektu, prognoza oddziaływania na środowisko może być opracowana na poziomie międzynarodowym, krajowym lub lokalnym.

Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzana jest m.in. dla:
•    strategii rozwoju miast, gmin, powiatów i województw,
•    programów ochrony środowiska miast, gmin, powiatów i województw,
•    Regionalnych Programów Operacyjnych,
•    projektów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
•    projektów planu gospodarki odpadami oraz ich aktualizacji.

Sporządzamy prognozy oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionych dokumentów zgodnie ze współczesną wiedzą, a także wytycznymi z dziedziny ochrony środowiska i przyrody. W oparciu o doświadczenie przedstawiamy propozycje rozwiązań zapobiegających lub ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko.

.