Projekty drogowe

W przypadku budowy bądź przebudowy zjazdów z drogi publicznej na własną działkę wymagany jest projekt, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie na budowę. Budowa zjazdu bez pozwolenia może skutkować uznaniem go za samowolę budowlaną, co wiąże się nie tylko z dotkliwą karą finansową, ale często z koniecznością rozebrania zjazdu. Oferujemy wykonanie projektu zjazdu oraz przekazanie go do uzgodnień w stosownych urzędach, celem uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót.

W ramach projektów drogowych oferujemy wykonanie:
•    projektu organizacji ruchu (w tym stałej organizacji ruchu, a także czasowej organizacji ruchu na czas budowy),
•    projektu drogi wewnętrznej, parkingu, placu manewrowego, zatoki postojowej,
•    projektu zjazdu indywidualnego lub publicznego,
•    projektu zjazdu z drogi (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej),
•    przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

Dysponujemy wiedzą inżynierską i kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie przygotowania projektów branży drogowej. Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz przynależymy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

.