Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) jest dokumentem, który dołączany jest do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Informacje zawarte w Karcie pozwalają na podjęcie organom administracji decyzji o potrzebie bądź rezygnacji z konieczności sporządzania Raportu oddziaływania na środowisko. Karta informacyjna jest wykonywana dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397).

Ilość informacji zawartych w Karcie informacyjnej zależy od rodzaju i skali przedsięwzięcia oraz odległości od obszarów prawnie chronionych. Naszym standardem jest każdorazowe sporządzanie dokumentu po uprzednim zasięgnięciu opinii organu administracyjnego, dla którego jest on przygotowywany. Przy określonych typach inwestycji, na podstawie rzetelnie opracowanej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (niejednokrotnie rozszerzonej o wyniki dodatkowych analiz), możliwe jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia bez konieczności opracowania Raportu oddziaływania na środowisko. Przedkłada się to bezpośrednio na oszczędność Państwa czasu i środków koniecznych do realizacji przedsięwzięcia.

.