Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ)

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ) jest postępowaniem oceniającym skutki dla środowiska wynikające z realizacji wybranych planów i programów na środowisko. Postępowanie to jest regulowane przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i powinno być zakończone przed zatwierdzeniem przedmiotowego dokumentu.

Procedurą sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko objęte są m.in. następujące dokumenty:
   koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju,
 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 
plan zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowywany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  
plan zagospodarowania przestrzennego województwa, opracowywany przez organy samorządu województwa,
  p
rojekty aktów planowania o charakterze sektorowym takie jak polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu,
   inne niż ww. dokumenty, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000.

Oferujemy opracowanie strategicznej oceny oddziaływania wybranych dokumentów na środowisko w zakresie zgodnym z obowiązującymi aktami prawnymi.

.