Raport oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) jest podstawowym narzędziem prawnym w procedurze oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Celem jego opracowania jest zidentyfikowanie skutków realizacji przedmiotowej inwestycji dla stanu środowiska. Konieczność opracowania Raportu oddziaływania na środowisko wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Sporządzenie Raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne w przypadku przedsięwzięć uznanych za mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W drodze decyzji administracyjnych Raport może być wymagany dla inwestycji potencjalnie znacząco mających wpływ na środowisko. Ich kwalifikacja została szczegółowo określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Pozytywne zaopiniowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska kończy procedurę środowiskowąskutkuje wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU) przez Urząd Miasta lub Gminy.

Sporządzając Raport o oddziaływaniu na środowisko zawsze konsultujemy jego zakres z właściwą dla miejsca inwestycji Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Stosując się do otrzymanych informacji i zaleceń, a także oficjalnych wytycznych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, oszczędzamy Państwa czas i środki, sprawniej przeprowadzając inwestycję przez procedurę środowiskową.

.